Zakład Placówek Oświatowych

w Radzionkowie

ZPO

RODO

K L A U Z U L A    I N F O R M A C Y J N A

  

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej  w skrócie „RODO”, iż:
 
I. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowych z siedzibą w Zakładzie Placówek Oświatowych, ul. Kużaja 19, 41-922 Radzionków.
II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zakładzie Placówek Oświatowych w Radzionkowie jest Pan Adam Adamczyk, z którym może się Pani / Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1. pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel.: 503 724 226
2. pisemnie na adres siedziby Administratora.
 
III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Przetwarzanie Pani / Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Zakładowi Placówek Oświatowych w Radzionkowie określonych przepisami prawa, w szczególności w art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 10a pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym, w celu realizacji przysługujących miastu Radzionków uprawnień, bądź spełnienia przez miasto Radzionków obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani / Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani  / Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani / Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
 
IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
 
V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani / Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 
VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani / Pan prawo do żądania od administratora:
1. dostępu do treści swoich danych osobowych;
2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. usunięcia swoich danych osobowych;
4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
5. przenoszenia swoich danych osobowych,
a ponadto, posiada Pani / Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych.
 
VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY
1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani / Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani / Pana danych do momentu jej wycofania.
 
VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
IX. INFORMACJA O WYMOGU / DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH  NIEPODANIA  DANYCH  OSOBOWYCH
1. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych może być wymogiem:
1) ustawowym;
2) umownym, lub
3) warunkiem zawarcia umowy,
do których podania będzie Pani / Pan zobowiązana/y.
2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani / Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani / Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
4. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani / Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
 
X. ZAUTOMATYZOWANE  PODEJMOWANIE  DECYZJI,  PROFILOWANIE.
Pani / Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 
/-/ Joanna Kwiecińska
Dyrektor
Zakładu Placówek Oświatowych w Radzionkowie
 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.:    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1   
Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.:   http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1000

Copyright © 2021. All Rights Reserved.