Zakład Placówek Oświatowych

w Radzionkowie

Przydatne informacje

 

ZIELONE  SZKOŁY

 

Organizacja „zielonych szkół” odbywa się w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 8 listopada 2001r. (…) Podczas „zielonych szkół” nauczyciele prowadzą zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze oraz sprawują nadzór nad uczniami  w okresie odpoczynku nocnego. Zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze prowadzone są w ramach otrzymywanego przez nauczyciela comiesięcznego wynagrodzenia. (…)

 

źródło:  Oświata Samorządowa nr 4 – kwiecień 2012.

  

Zgodnie z § 7 ust. 5 Uchwały nr XXXVIII/322/2009 Rady Miasta Radzionków z dnia 26 marca 2009r.  w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Radzionków, nauczyciele opiekujący się uczniami przebywającymi poza miejscowością w ramach „zielonej szkoły”, otrzymują wynagrodzenie za pracę w soboty i niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy, w wysokości odpowiadającej czterem godzinom zajęć dydaktycznych (ponadwymiarowym) za jeden przepracowany dzień. 

 

 


REKOLEKCJE

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 14 kwietnia 1992 r.

w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

(Dz. U. Nr 36, poz. 155, z 1993 r. Nr 83, poz. 390 oraz z 1999 r. Nr 67, poz. 753)

ogłoszono dnia 24 kwietnia 1992 r.
obowiązuje od dnia 9 maja 1992 r.

 


 

§ 10. 1.  Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, jeżeli religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Pieczę nad uczniami  w tym czasie zapewniają katecheci. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą.

2. O terminie rekolekcji dyrektor szkoły powinien być powiadomiony co najmniej miesiąc wcześniej.

3. Jeżeli na terenie szkoły prowadzona jest nauka religii więcej niż jednego wyznania, kościoły i związki wyznaniowe powinny dążyć do ustalenia wspólnego terminu rekolekcji wielkopostnych.

 

KOMENTARZE AUTORSKIE

Treści zawarte w komentarzach autorskich, będące wyrazem poglądów autorów, należy traktować jako jedną z możliwych interpretacji prawa oświatowego

 

Daty wejścia w życie zmian: 22 kwietnia 2009 r., 15 czerwca 2010 r.

 

Czy dni, w których organizowane są rekolekcje wielkopostne, są wliczane do limitu dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mówi rozporządzenie MEN w sprawie organizacji roku szkolnego?

Nie.

Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w przepisie § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Zgodnie z ust. 1 ww. przepisu uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, jeżeli religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Pieczę nad uczniami w tym czasie sprawują katecheci, a szczegółowe zasady dotyczące organizacji są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą. O terminie rekolekcji dyrektor szkoły powinien być powiadomiony co najmniej miesiąc wcześniej (ust. 2). Jeżeli na terenie szkoły prowadzona jest nauka religii więcej niż jednego wyznania, kościoły i związki wyznaniowe powinny dążyć do ustalenia wspólnego terminu rekolekcji (ust. 3).

Z wykładni językowej powyższych przepisów wynika, że nie są to, co do zasady, dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. Po pierwsze nie dotyczą wszystkich uczniów danej szkoły, lecz tylko tych, którzy uczęszczają na lekcję religii, a po wtóre są to zwolnienia z zajęć szkolnych uzyskiwane w celu wzięcia udziału w rekolekcjach. A skoro jest mowa o zwolnieniu z zajęć w wyraźnie określonym celu, to można uznać, że po realizacji tego celu uczniowie powinni wrócić do szkoły, jeżeli zaplanowane na ten dzień lekcje się nie zakończyły. Niewątpliwie ten problem powinien być przedmiotem uzgodnień między organizatorami rekolekcji a dyrektorem szkoły, co zresztą przewiduje rozporządzenie z 1992 r. Ponadto dyrektor szkoły nie ustala, ile dni i w jakich terminach będzie dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o czym mowa w rozporządzeniu o organizacji roku szkolnego. Zwolnienie od zajęć uczniom przysługuje z mocy prawa, przy czym ilość dni przeznaczonych na rekolekcje jest ustalona w rozporządzeniu.

(Odpowiedź według stanu prawnego na dzień 26 października 2010 r.)

Alicja Witkowska

 

Czy w czasie rekolekcji wielkopostnych mogą odbywać się zajęcia lekcyjne?

Tak, podczas rekolekcji wielkopostnych mogą odbywać się zajęcia lekcyjne. Wydaje się jednak, że organizowanie podczas rekolekcji takich zajęć powinno być podyktowane jedynie szczególnie uzasadnioną potrzebą.

  

Uzasadnienie

Kwestie związane z nauczaniem religii w szkołach publicznych reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Zgodnie z § 10 ust. 1 tego rozporządzenia, uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, jeżeli religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Jednocześnie przytoczony przepis stanowi, iż pieczę nad uczniami podczas rekolekcji zapewniają katecheci a szczegółowe zasady dotyczące organizacji są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą.

Jak widać z powyższego, uczniom przysługują wprawdzie trzy dni zwolnienia z zajęć szkolnych celem odbycia rekolekcji ale jednocześnie sposób odbywania tych rekolekcji jest przedmiotem odrębnych ustaleń. Można więc sobie wyobrazić np. sytuację (podyktowaną wyższą koniecznością), w której rekolekcje zaczynają się w kościele od godziny 12 a do tego czasu uczniowie pozostają w szkole, na zajęciach lekcyjnych. Co więcej, należy mieć na uwadze, że zwykle nie wszyscy uczniowie w danym oddziale uczęszczają na naukę religii i szkoła ma obowiązek zająć się takimi uczniami, prowadząc zajęcia opiekuńcze lub, jeżeli takich uczniów jest odpowiednio dużo, normalne zajęcia dydaktyczne.

Podejmując decyzję o zorganizowaniu zajęć podczas rekolekcji wielkopostnych, należy jednak pamiętać o ich celu (odnowa duchowa poprzez modlitwę, konferencje oraz spowiedź) i zastanowić się, czy zorganizowanie normalnych zajęć lekcyjnych podczas rekolekcji nie zakłóci ich przebiegu. Warto jeszcze wspomnieć, że zgodnie z przepisami przytoczonego wyżej rozporządzenia o terminie rekolekcji dyrektor szkoły powinien być powiadomiony co najmniej miesiąc wcześniej, a jeżeli na terenie szkoły prowadzona jest nauka religii więcej niż jednego wyznania, kościoły i związki wyznaniowe powinny dążyć do ustalenia wspólnego terminu rekolekcji wielkopostnych.

(Odpowiedź według stanu prawnego na dzień 18 kwietnia 2008 r.)

Alicja Witkowska, Michał Łętowski


Organizacja pracy szkoły w okresie ferii zimowych

Pracownikom pedagogicznym, w tym także dyrektorowi szkoły, przysługuje urlop wypoczynkowy w czasie trwania ferii zimowych - podstawa prawna: ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami - art. 64).

Nauczyciel może zostać zobowiązany przez dyrektora szkoły do wykonywania określonych ustawą czynności w czasie ferii zimowych, jednak nie dłużej niż przez okres siedmiu dni - podstawa prawna: ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami - art. 64).

Pracownicy administracji i obsługi mogą (nie muszą) skorzystać w czasie ferii zimowych z urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym ustawą - podstawa prawna: Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami - art. 152 i 154).

Szkoła może zorganizować dzieciom wypoczynek w okresie ferii zimowych - podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami - art. 92a).

Nauczyciel może być wychowawcą w określonych rozporządzeniem formach wypoczynku na zasadzie umowy zlecenia zawartego z organizatorem wypoczynku - podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania  (Dz.U. z 1997r. Nr 12 poz. 67 z późniejszymi zmianami).

W czasie ferii zimowych organ prowadzący szkołę może zlecić dyrektorowi, w formie pisemnej, prace remontowe na terenie placówki - podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 z późniejszymi zmianami - § 6).


Obowiązkowe przeszkolenie nauczyciela z pierwszej pomocy

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że każdy nauczyciel powinien być przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy tak, aby w razie wypadku wyeliminować czynniki zagrażające życiu dziecka przed dotarciem fachowej pomocy medycznej.

Obowiązek zorganizowania w szkole przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy spoczywa na dyrektorze szkoły, który zgodnie z § 2 rozporządzenia MENiS  z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.

 

Podstawa prawna

§ 2, § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 z późniejszymi zmianami)

 

Źródło:

 

Kadry i płace w oświacie nr 16 / wrzesień 2012

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.