Zakład Placówek Oświatowych

w Radzionkowie

H A R M O N O G R A M     D Y Ż U R Ó W  

R A D Z I O N K O W S K I C H     P R Z E D S Z K O L I  w  2 0 1 8 r.

 

 


 

HARMONOGRAM  DYŻURÓW  RADZIONKOWSKICH  PRZEDSZKOLI 

w  ROKU 2017

W oparciu § 4 pkt 1 statutu Przedszkola nr 2, 3, 4 w związku z małą  liczbą dzieci w przedszkolach w czasie wakacji, ferii zimowych  i dniach  dodatkowo wolnych, po zatwierdzeniu przez organ prowadzący ustala się w roku  2017 dyżury radzionkowskich przedszkoli według poniższego harmonogramu:

 

Przedszkole nr 2 Plac Jana Pawła II nr 6 tel. 32  286-65-32

lipiec 2017 r.

 

Przedszkole nr 3 ul. Szymały 38 tel. 32 286-63-31                                  

sierpień 2017 r.

 

Przedszkole  nr 4 ul. Kużaja 15 tel. 32 286-62-55

od 16 stycznia do 29 stycznia  2017 r. (ferie zimowe) -
13,14,18 kwietnia  2017 r. ( przerwa świąteczna wielkanocna)
02 maja 2017 r. ( dzień dodatkowo wolny)
16 czerwca 2017 r. ( dzień po Bożym Ciele
od 22 grudnia do 31 grudnia 2017 r. ( przerwa świąteczna)
 
Zapisy na dyżur rodzice dokonują w macierzystym przedszkolu z tygodniowym wyprzedzeniem.  Kwit opłat za żywienie w przedszkolu wystawia dyrektor dyżurującego przedszkola. Zobowiązuje się   rodziców do   niezwłocznego uiszczenia opłaty i przedstawienia dowodu wpłaty w dyżurującym przedszkolu.

 


 

K O M U N I K A T

 
Jednym ze wskaźników zmian w oświacie są zmiany w prawie, które niejednokrotnie wymuszają bieżące zmiany w prawie wewnątrzszkolnym, zwłaszcza zmiany statutów szkół, placówek czy też zespołów szkół lub placówek.
Z treści art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) wynika obowiązek aktualizowania statutu szkoły tak, aby nie był on sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa. Zatem nowelizowanie statutu szkoły lub placówki w tym obszarze jest jednym z podstawowych obowiązków szkoły, a zatem zadaniem dyrektora szkoły, placówki lub zespołu.

 

"N I E    D L A    C Z A D U"

http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=3216

 

W Y P O C Z Y N E K

Ujednolicony tekst rozporządzenia

Informacja skierowana do Rodziców i Organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

Rozporządzenie wraz z załącznikami

Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasady jego organizowania i nadzorowania. Podpisane 9 grudnia 2009 roku rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 92a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Znowelizowane rozporządzenie wejdzie w życie 1 marca 2010 roku.

Zmiana właściwości miejscowej kuratora oświaty

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami organizator zgłaszał placówkę wypoczynku kuratorowi właściwemu ze względu na miejsce, w którym odbywa się wypoczynek. Nowelizacja wprowadza obowiązek takiego zgłoszenia u kuratora oświaty właściwego dla miejsca siedziby lub zamieszkania organizatora. Zaproponowane rozwiązanie usprawni organizację wypoczynku dzieci, ponieważ organizatorzy i rodzice mają bliższy kontakt właśnie z kuratorium w swoim województwie. Dodatkowo pozwoli ono zmniejszyć obciążenia administracyjne kuratoriów w województwach, w których w okresie wolnym od nauki wypoczywa największa liczba dzieci i młodzieży szkolnej.

Formy wypoczynku i likwidacja terminu „placówka wypoczynku"

W rozporządzeniu odstąpiono od nazywania poszczególnych form wypoczynku „placówką" i zastąpiono je terminem „wypoczynek". Na przestrzeni lat termin „placówka" budził liczne wątpliwości i utrudniał w praktyce stosowanie przepisów rozporządzenia sugerując, że np. obóz czy kolonie stanowią wyodrębnioną jednostkę organizacyjną.

Likwidacja karty kwalifikacyjnej obiektu i zastąpienie jej formularzem zgłoszenia wypoczynku

Nowelizacja zakłada, że zgłoszenie wypoczynku odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza on-line zamieszczonego w Internecie oraz poprzez złożenie wydruku tego formularza (wraz z załącznikami) w kuratorium oświaty właściwym ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora. Wykorzystanie Internetu umożliwi sprawną wymianę informacji między kuratoriami oraz właściwymi miejscowo służbami (straż pożarna, inspekcja sanitarna). Nowelizacja likwiduje obowiązek posiadania karty kwalifikacyjnej obiektu. Jednocześnie obowiązek wypełnienia nowego formularza zgłoszenia oraz przedstawienia stosownych załączników spoczywa na organizatorze wypoczynku. Dla organizatorów, którzy planują wypoczynek trwający do 5 dni dla mniej niż 25 osób lub odbywający się poza granicami kraju, rozporządzenie wprowadza załącznik nr 2 stanowiący uproszczony formularz zgłoszenia.

Elektroniczna baza wypoczynku

Nowelizacja przewiduje utworzenie elektronicznej bazy danych o wypoczynku, która będzie zawierać informacje o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku. Tego rodzaju rozwiązanie umożliwi rodzicom - zamierzającym wysłać dzieci na obóz czy kolonie - sprawdzenie wiarygodności ich organizatora oraz zgłoszenie uwag odpowiedniemu kuratorowi oświaty lub innym służbom, w sytuacji stwierdzenia przez nich nieprawidłowości w funkcjonowaniu wypoczynku. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa danych zamieszczanych w bazie, nowe rozwiązanie zostało skonsultowane z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Nowe obowiązki organizatora i kierownika wypoczynku

Rozporządzenie nakłada na organizatora obowiązek posiadania dokumentacji poświadczającej kwalifikacje kierownika wypoczynku oraz wychowawców (lub wolontariuszy). Jednocześnie na kierownika nakłada się obowiązek posiadania podczas trwania wypoczynku dostarczonych przez organizatora kopii dokumentacji poświadczającej kwalifikacje pracowników (lub wolontariuszy). Tym samym odpowiedzialność za właściwą weryfikację tych dokumentów ponosi organizator.

Organizatorom wypoczynku, którzy przed dniem wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia złożyli dokumenty w celu zgłoszenia placówki, zostanie wydane zaświadczenie na podstawie dotychczasowych przepisów. W takiej sytuacji również organizowanie placówki i nadzór nad nią będą odbywać się na dotychczasowych zasadach.
Nowelizacja rozporządzenia jest wynikiem szerokich konsultacji społecznych i uwzględnia wnioski organizacji pozarządowych w tym zakresie.

Ujednolicony tekst rozporządzenia

Informacja skierowana do Rodziców i Organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

Rozporządzenie wraz z załącznikami

źródło: MEN

Copyright © 2013. All Rights Reserved.